Avis legal

Dades del propietari i responsable del lloc web www.jocavi.com

JOCAVI s.a.

C/Verdaguer 8, Arbúcies (Girona), 17401, España

ES-A 17034877

www.jocavi.com 

info@jocavi.com

Ciutat de Tribunal Barcelona

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre JOCAVI, S.A., carrer Verdaguer, 8 i amb NIF ES-A 17034877 (d’ara endavant, “JOCAVI”) i els tercers ( d’ara endavant, “Usuaris”) que es donin d´alta com a Usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc Web oficial de JOCAVI (http://www.jocavi.com", d´ara endavant la “Botiga”).

1. OBLIGACIONS DE L´USUARI

1.1L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascú dels serveis de la Botiga de manera diligent, de conformitat amb la Llei, la moral, l’ordre Públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i també haurà d´abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, malmetre o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pugui lesionar o causar danys als béns i drets de JOCAVI, els seus proveïdors o en general de qualsevol tercer.

2. PRODUCTES I PREUS

2.1 JOCAVI es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s’ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, JOCAVI, podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos a la Botiga, entenent-se que, llevat que es disposi altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel disposat en les presents Condicions Generals. Així mateix, JOCAVI es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la Botiga.

2.2 Els Productes inclosos a la Botiga es correspondran de la manera més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en Web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i llurs preus apareixen a la Botiga. Els preus indicats a la Botiga son en Euros i inclouen l´IVA, llevat d’indicació en contrari.

3. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

3.1 En el termini de vint-i-quatre hores (24), JOCAVI enviarà 1 correu electrònic a l´Usuari confirmant-li la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a JOCAVI.

3.2 L´Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament especificats a la Botiga (amb targeta de crèdit).

3.3 JOCAVI arxivarà els documents electrònics en els que es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l´Usuari una vegada efectuada la compra. El contracte es realitzarà en llengua espanyola.

3.4 La confirmació de la comanda enviada per JOCAVI no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. JOCAVI enviarà juntament amb el Producte la factura corresponent al mateix.

4. DRET DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

4.1 L'Usuari té un dret de desistiment o devolució pel qual podrà posar-se en contacte amb JOCAVI a través del correu electrònic en la següent adreça: info@jocavi.com i desistir de la compra en un termini no superior a trenta (30) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte haurà d'enviar-se juntament amb la fulla de devolució degudament emplenada i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, sent a càrrec del CLIENT el cost directe de devolució del Producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que JOCAVI indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment o devolució . L'Usuari haurà de retornar el Producte en el termini màxim de trenta (30) dies des que JOCAVI li indiqui la forma de devolució.

4.2 El desistiment o devolució comporta la devolució de l´import pagat. Per a això, el Client haurà d’indicar en la fulla de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la que JOCAVI haurà d’efectuar l’abonament. El termini per a tal abonament serà lo establert per la Llei.

4.3No es podrà exercitar el dret de desistiment quan el Producte no sigui tornat en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

5. SERVEI D´ATENCIÓ AL CLIENT

5.1 Per qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l´Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça: info@jocavi.com; Tèlf: (0034) 972 86 02 03

6. SERVEI D´ENTREGA A DOMICILI

6.1 L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori d’Espanya, per lo qual el servei d’entrega només serà per aquest territori.

Els Productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a l’adreça d’entrega que l´Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, essent el termini màxim de l’entrega el de trenta (30) dies establerts per defecte en la Llei, però normalment surt del nostre magatzem a 1-2 laborables després de la confirmació de la comanda.

6.2 El servei d’entrega, es realitzarà amb col•laboració amb SEUR. No es serviran comandes en Apartats de Correus, ni hotels o d ´ altres adreces no permanents.

6.3  El preu del transport és gratuït per a qualsevol comanda excepte si es tracta de comandes de l’Outlet en les que es cobrarà 6€ per enviament en el cas de que l’import de la cistella de la compra sigui inferior a 40€.

7. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

7.1 L´Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials en ells continguts , les marques, l’estructura, selecció, ordenació, presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació a ells, estan protegits per drets de propietat intel•lectual e industrial de la pròpia JOCAVI o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen, respecte a tals drets de propietat intel•lectual cap altre dret diferent dels específicament en elles contemplats.

7.2 Llevat d’autorització per part de JOCAVI o de tercers titulars dels drets corresponents, o de resultes de permís legal, l´Usuari no podrà reproduir, transformar, modificat, desembalar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L´Usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguda a través d’aquests.

7.3 L´Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establerts per JOCAVI o per tercers a la Botiga.

8. PROTECCIÓ DE DADES

8.1 En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l’informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al tractament, propietat de JOCAVI mentre no se sol • liciti la seva cancel•lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d’aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a JOCAVI.

Així mateix, se l’informa que les seves dades seran posats a disposició de l´ empresa JOCAVI per les finalitats indicades: mailings. JOCAVI tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent.

8.2 L’Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel•lació dirigint-se a JOCAVI o mitjançant correu electrònic dirigit a info@jocavi.com , amb l’assumpte ref. LOPD, indicant en el missatge el seu nom, cognom i número de client amb la frase: NO VULL REBRE PUBLICITAT DE JOCAVI.

8.3. Les respostes marcades amb * en el formulari d’inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

9. CONTRASENYES

9.1 JOCAVI facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’Usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquests mots de pas serviran per a l’accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L’Usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari. L’Usuari es compromet a notificar a JOCAVI de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

10. COOKIES

10.1 JOCAVI utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’Usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga.

Les cookies són arxius instal • lats al disc dur de l’ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l’ordinador de l’Usuari per identificar-lo.

10.2 Si l’Usuari no desitja que s’instal•li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l’Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

11. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia al fur que pogués correspondre l’Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.